Formy wsparcia samorządów studenckich przez PSRP w zakresie pomocy materialnej

paulina_art

Działalność Parlamentu związana z pomocą materialną to nie tylko opiniowanie projektów aktów prawnych czy prowadzenie analiz i badań, ale także wsparcie uczelnianych samorządów studenckich. Zapraszam do zapoznania się z artykułem Pauliny Gregorczyk, którą wczoraj przedstawiłem jako kandydatkę na członka Rady Wykonawczej.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jako organ przedstawicielski wszystkich studentów ma ogromny potencjał do tego aby kreować rzeczywistość polskiej samorządności, jak również ma wpływ na to jak najlepiej przygotować samorządy studenckie do tego by spełniać zadania jakie zostały im powierzone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym. To jakie możliwości rozwoju  stworzy się samorządom uczelnianym i wydziałowym zdecyduje później o ich funkcjonowaniu jak również realnym wpływie na rozwój szkół wyższych. Bez pracy u podstaw jaka zostanie przez nie wykonana nie będzie można mówić o kompletnych uczelniach wyższych, które tworzą wykwalifikowaną kadrę naukową i specjalistów, którymi można chwalić się na arenie nie tylko ogólnopolskiej ale i międzynarodowej. Stąd istotne jest aby samorządy studenckie były nieustannie wspierane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na każdej płaszczyźnie, w tym na poziomie spraw socjalnych. Wymiana wiedzy pomiędzy przedstawicielami PSRP a samorządowcami może doprowadzić do wypracowania wielu dobrych praktyk, które można wykorzystać chociażby w momencie tworzenia Ustawy 2.0 .

Najlepsza formą dotarcia do samorządów studenckich mogą być spotkania i rozmowy o problemach związanych z systemem pomocy materialnej. W przypadku bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych uczelni „wychodzą” problemy, które można od razu rozwiązać.  Aby współpraca z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej była jak najbardziej efektywna niezbędne są w tym wypadku szkolenia wyjazdowe z zakresu pomocy materialnej. Od razu należy zaznaczyć by były one dostosowane stopniem zaawansowania do uczestników. Przede wszystkim istotne jest przeszkolenie komisji socjalnych zarówno wydziałowych jak i uczelnianych aby w pełni wiedziały jak poruszać się w sferze pomocy materialnej ale również młodych działaczy tak aby już od samego początku kształtować w nich poczucie świadomości i odpowiedzialności. Dobrze wyszkolona kadra samorządowa już od najwcześniejszych lat to silny samorząd i ogromne wsparcie dla studentów.

Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym wspierania samorządowców przez Parlament jest stworzenie platformy internetowej, na której będą znajdowały się najważniejsze informacje dotyczące pomocy materialnej dla komisji socjalnych. W dobie wszechobecnego Internetu najłatwiej będzie dotrzeć do wszystkich, zarówno tych których pomoc materialna bezpośrednio interesuje jak i tych którzy zaczynają swoją przygodę z tą trudną materią. Poza „słowniczkiem” powinny pojawiać się na niej również szkolenia w wersji on-line dotyczące rozdziału Funduszu Pomocy Materialnej, stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych czy też zapomóg. Po wykonaniu takiego kursu będzie można skonsultować się z członkiem Komisji Socjalnej PSRP w sprawie swoich błędów i tego jak unikać ich w trakcie działania na polu własnej uczelni. Konsultacje takie mogłyby odbywać się raz w tygodniu za pomocą komunikatorów internetowych. Spotkania te mogłyby jeszcze bardziej zacieśnić współpracę pomiędzy PSRP a działaczami samorządowymi z poszczególnych uczelni w kraju.

Warto też zwrócić na niezwykle istotną kwestię, która do tej pory rzadko była poruszana, mianowicie przygotowanie komisji stypendialnych do tworzenia nowych aktów prawnych i nowelizowanie tych obecnie obowiązujących. Należy zdawać sobie sprawę, że specyfika uczelni w Polsce powoduje, to że nie wszędzie będzie mógł zająć się tym student prawa lub kierunku pokrewnego, dla którego tworzenie i interpretacja takich przepisów nie stanowi problemu.  Pochylenie się nad tą tematyką może spowodować, że wiele samorządów studenckich w końcu nie będzie miało problemów z tworzeniem przepisów prawa. Stąd zaistniała potrzeba stworzenia elektronicznych form pomocy dla samorządów studenckich jak również docelowo szkoleń dotyczących tej tematyki. Idealnym miejscem na taki panel szkoleniowy mogłaby być Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP, gdzie można by stworzyć podstawy do dyskusji na temat tego jak powinny wyglądać regulaminy i opracowanie ogólnego wzoru na którym mogłyby bazować samorządy z całej Polski. Z racji tego, iż tak zwane „twarde materiały szkoleniowe”  tj. podręczniki zostały stworzone przez Parlament, powstaje idealna okazja do tego by nastąpiła konsolidacja doświadczenia już posiadanego z nowymi formami przekazu i doszło do spożytkowania  tej wiedzy właśnie na Krajowej Konferencji PSRP. W taki sposób można by było wykorzystać pracę z podręcznikami tak aby ukazać praktyczne aspekty posługiwania się wiedzą, która jest na wyciągnięcie ręki każdego samorządowca.

Kolejną istotną sprawą wartą poruszenia są kredyty studenckie i nowelizacja przepisów z nimi związana. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej walczył o korzystniejsze zmiany tej formy wsparcia, należałoby teraz odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim stopniu i w jakim stopniu wpłynęły na sytuację studentów. Nowele wprowadzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziły:

  1. szybszy termin ubiegania się o kredyt – od 15 sierpnia do 31 października 2016 r.,
  2. możliwość ubiegania się o kredyt przez kandydatów na studia,
  3. szybszą wypłatę kredytu (do najpóźniej 31 grudnia roku, w którym osoba ubiega się o kredyt),
  4. uelastycznienie wysokości rat kredytu,
  5. ułatwienie w zakresie zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej.

Remedium na pytania związane ze skutecznością nowo wprowadzonych przepisów powinno być stworzenie ogólnopolskiego badania związanego z tą tematyką. Jest to najskuteczniejsza forma dowiedzenia czy przepisy są rzeczywiście skuteczne i przejrzyste. Mogłoby to również odpowiedzieć na wiele pytań chociażby na kwestię tego, czy postulaty Parlamentu zostały faktycznie spełnione i wprowadzone w życie? W tym wypadku to statystyka i zestawienia informowałyby o tym jak studenci odbierają wprowadzone zmiany. Parlamentowi powinno zależeć aby zmiany, które zostały wypracowane zostały ocenione przez studentów jak najlepiej. Należy pamiętać, że sprawy socjalne to nie tylko artykuły i paragrafy ale żywe problemy naszych kolegów i koleżanek studentów, dla których od przepisów zależy „być albo nie być” na uczelni, dlatego należy mieć na uwadze dostosowanie ich do panującej rzeczywistości.  Nie stworzono jeszcze przepisów idealnych dopasowanych do każdego spośród 1,5 mln studentów, dlatego też taki raport byłby odniesieniem do pracy i idei  jaka przyświecała teoretykom w trakcie ich tworzenia. Wprowadzenie takich analiz, mogłoby w przyszłości również zaowocować raportem nie tylko dotyczącym kredytów studenckich ale w ogólności stanowiłoby  pole do badania efektywności wprowadzanych przepisów i działalności Parlamentu na rzecz Studentów i samorządności.  Takie działania miałyby oczywiście głęboki sens pod warunkiem zaangażowania samorządów studenckich i samych studentów do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu. Stanowiłoby to zdecydowanie nową jakość w Szkolnictwie Wyższym i samym ustawodawstwie, które nabrałoby bardziej praktycznego wymiaru.

Pozostając w tematyce zestawień, istotnym jest zastanowienie się nad tym w jakich warunkach mieszkają nasi koledzy i koleżanki w domach studenckich w całej Polsce. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym nie  posiada rozbudowanych przepisów dotyczących akademików, dając pole do popisu Uczelniom. I tak przykładowo studenci na dwóch różnych krańcach kraju za taką samą cenę pokoju za miesiąc mieszkają w jakościowo zupełnie różnych miejscach. Ogólnopolska analiza jakości zamieszkiwania w domach studenckich to innowacyjny pomysł,  który dostarczyłby ogromną ilość informacji dla samorządowców z poszczególnych ośrodków akademickich głównie związanych z jakością życia studentów ale i nie tylko. Taki raport to też wskazówka dla osób zajmujących się sprawami socjalnymi na poszczególnych uczelniach dotycząca chociażby ustalania stawek stypendiów socjalnych. Warto pomyśleć czy finansowa pomoc materialna jest adekwatna do jakości? Czy mamy pewność, że cena za pokój w naszym akademiku jest na tyle atrakcyjna, że przyciągnie studenta co za tym idzie Fundusz Pomocy Materialnej będzie w następnym roku w podobnej wysokości i czy w ostateczności Rektor w porozumieniu z   samorządami studenckimi nie będzie zmuszony to zmniejszenia stawek stypendialnych? Obecny Fundusz Pomocy Materialnej na Uczelniach to piramida zależności wśród której znajdują się również Domy Studenckie dlatego zagwarantowanie jak najlepszej jakości mieszkania i adekwatnych cen do warunków jest jednym najważniejszych z aspektów kształtujących codzienną rzeczywistość studencką. Stąd raport Parlamentu stałby się narzędziem służącym propagowania dobrych praktyk stworzonych przez poszczególne samorządy osiedli akademickich a dla tych którzy uważaliby ,  że istnieją kwestie które należy zmienić, mógłby wskazać drogę, którą należałoby podążać.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jako organizacja o tak ogromnym zasięgu powinna wykorzystać swój potencjał szkoleniowo- informacyjny tak by nieustannie dążyć do podnoszenia świadomości studentów na temat pomocy materialnej i dążyć do  kreowania rzeczywistości, w której liczą się nie tylko przepisy prawa ale również student i jego prawa, o które nieustannie się walczy.

 

 paulina-gregorczyk-1Autorem tekstu jest Paulina Gregorczyk, kandydatka na członka Rady Wykonawczej ds. pomocy materialnej. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Socjalnej Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS i posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania uczelnianych systemu pomocy materialnej. Więcej o jej sylwetce można poczytać tutaj.